1. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университет. Казахский национальный педагогический университет. ХАБАРШЫ. ВЕСТНИК. « Психология» сериясы. Серия «Психология». № 4 (25). Алматы, 2010 университеті университет имени Абая ...

  www.kaznpu.kz

К.М. Нағымжанова, психология-педагогика факультетінің деканы, пед.ғ.д.;. С. К. Оразалин, филология ...... жанама тҥрде саясатпен, экономикамен, жаңа технологиялармен, адам мен қоғамның жалпы ...... ЖЕМІРЛЕР. Ҧлан байтақ Қазақстан жерінде алуан тҥрлі жануарлар әлемі кездеседі, омыртқасыз ...

  www.vkgu.kz

Экономикалық теория классикалық мектебінің негізін қалаушы Адам. Смит пен Рикардоның ойынша, ..... орналастыру, мекемелер мен олардың арасындағы нақты байланыс, құжаттар жасау, өз басқару аппаратын .... целями , социально–психологическая обстановка и т.д. Важным моментом в адаптации ...

  www.kgu.kz

Дейтҧрғанмен, кәмелетке толмағандар мен жастар арасындағы қоғамға қарсы мінез-қҧлық ...... шығармашылыққа, адам ӛмірінін мәніне, т.б. баға беру қатынасынан тҧрады. Қҧндылықтар қоғам ҥшін ең ...... Работа заключается в психологической диагностике (очень важное направление повседневной ...

  www.vkgu.kz

Дуэйн Шульц пен Сидней Эллен Шульцтың "Қазіргі психология тарихы" кітабынының редакторы Зауреш Башбаева кітаптың 11 басылымын аудару барысында көптеген жаңа мәліметтерге кезіккенін ... Осы автомат жансыз бен жанды арасындағы, машина мен адам арасындағы шекараны жойып жіберді.

  informburo.kz

образования. Ежеквартальный журнал издается с 2008 годаа. Журналда келесі бағыттардағы ғылыми зерттеулер көрініс табады: - педагогика;. - психология; ...... жануарлар әлеміне тереңдей еніп, сол негізде қоғамдық әлеуметтік, адамгершілік мәселелерді ... Адам мен табиғат арасындағы теңдік заңы әр.

  egi.kz

жэне гылым министрл1г1н1ц гылым мен техниканы дамытуга коскан зор улес1 уш1н галымдар мен мамандарга бер1лет1н ..... психологические функции. Также это связано с обострением социальных ...... Ол адам мен социум арасындагы карым- катынастарды уйлеспру максатымен «жан- жакты жетшген.

  elibrary.kaznu.kz

10 дек 2009 ... загрязненных нефтепродуктами. 225. 78. Г.Ө.Байташева, М.Ө.Сайдаева, А. Сарқытбаева. Оқу үрдісінде экологиялық білім мен тəрбие беру. 229. 79 ...... жануарлар үшін дəрумендік концентрат. ...... Адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынас мəңгілікті жəне сонымен қатар тұтас күрделі.

  iwep.kz

Журналдың бұл санында білім берудің, психология және педагогика ғылымдарының заманауи ... тұлғаны дамыту мен адам психикасының психологиялық аспектілерінің жаңа әдістемелік кӛзқарастары ...... жүретін бірден бір жүйе - осы білім алушы мен оқытушы арасындағы ӛзара қатынас /2/. Осы ретте ...

  kaznpu.kz

17 фев 2018 ... адам, оның санасы мен адамгершілігінің дамуы» атты III халықаралық ғылыми-теориялық конференция ...... Н.Я. Грота первый главный редактор « Вопросов философии и психологии». И как по- ...... мен бұқараның арасындағы айырмашылық - сана-сезімде, ақыл – ойда, рухта. Бұқара.

  www.enu.kz

Эволюциялық даму кезінде адам мен жануарлардың психикасы биологиялық мұқтаждығынан, қоршаған ортаның жағдайларына икемделуі арқасында қалыптасты.

  myunivercity.ru

Психология — адамның жеке бірлік ретіндегі психикасын, өзінің сан−алуан сезім, аффективтік, интеллектуалды, басқа да туа біткен функцияларымен бірге сыртқы ортамен өзара әрекетін зерттейтін ғылым, кей-кезде адам мінез-құлығын зерттеу деп те анықталады.

  kk.wikipedia.org

Осы тұста адам мен жануар арасындағы айырмашылық көрінеді.

  stud24.ru

(Жантану бетінен бағытталған). Психология — адамның жеке бірлік ретіндегі психикасын, өзінің сан−алуан сезім, аффективтік, интеллектуалды, басқа да туа біткен функцияларымен бірге сыртқы ортамен өзара әрекетін зерттейтін ғылым...

  kk-m.wiki.ng

4) Жануарлар психологиясына еңбек сіңірген ғалымдар. 5) Психологияга анықтама және адам психологиясының ерекшеліктері жайлы ғалымдардың пікірлері.

  stud.kz

Этимологиялық деңгейде психология рух пен руханиятты (көне грекше: ψυχή — рух) зерттеу (көне грекше: -λογία — сөз, ғылым, тану) деп танылады.

  StudFiles.net

Ч. Дарвин жануарлар мен адамдардың психикалық үрдістерінің пайда болу жалпылығын дәлелдеді, бірақ салыстырмалы психология

  pps.kaznu.kz

4. Жануарлар мен адамдар арасындағы психологияның аса айтарлықтай айырмашылығы – жануарлар биологиялық заңдылыққа бағынады, ал адам тарихи-әлеуметтік жағдайларға байланысты заңдылықтарға жүгінеді.

  massaget.kz

Transcript of Адам мен жан-жануарлар арасындағы мінез-құлықтың ұқсастығ.

  prezi.com

Жануарлар психологиясы мен адам психологиясының арасындағы айырмашылық: 1)Жануарлардың мінез-құлқы барлық уақытта биологиялық матифтермен байланысты жануарлардың мінез-құлқы негізінде биологиялық қажеттілік жатыр.

  bestreferat.kz

Мировые новости: