Ushinskiy pedagogik sistemasining negizi taʼlim va oʻqitish tizimida demokratlashtirishni talab qilishdan iborat boʻlgan. U birinchi boʻlib, pedagogika tarbiyaning ... Oʻzining "Inson tarbiya predmeti sifatida" degan asarida psixologiyani tajriba maʼlumotlariga asoslanib tuzishga harakat qildi. U bolalar psixologiyasi bilan ...

  uz.wikipedia.org

pedagogik tajriba-sinov ishlari ikki – asoslovchi va shakllantiruvchi bosqichlarda tashkil etildi. Jumladan, asoslovchi bosqichda tadqiqot doirasida aniqlangan mezonlar asosida 4-sinfni tugatayotgan о'quvchilarda tarixiy tasavvur va ongning namoyon bо'lish holati tadqiq etildi. Boshlang'ich sinflarda tarixiy tasavvur va.

  www.tdpu.uz

Кенгаш шифри 16.07.2013.Пед.04.01 Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги 16.07.2013.Ped.04.01 рақамли илмий кенгашга қуйидаги ихтисосликлар бўйича фан доктори илмий даражасини олиш учун диссертациялар ҳимоясини ўтказишга рухсат берилган: - 13.00.01 – Педагогика назарияси ...

  dr-sharipov.com
Изображения по запросу педагогик тажриба

Основные категории педагогики: обучение, образование, воспитание, развитие. Педагогическая технология (отвечает на вопрос «Как это делается ?») – нормативное описание деятельности. (исходного, текущих и конечного состояния обучающегося, процесса, методов, средств и способов достижения.

  sch1366uv.mskobr.ru

ГОЛОВНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. Головной научно- методический центр по организации переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров системы высшего образования при Министерстве высшего и среднего специального образования Республики ...

  bimm.uz

Ochiq ma'lumotlar · Metodist maktabi; Pedagogik mahorat ustaxonasi. Aniq fanlar · Ijtimoiy fanlar · Tabiiy fanlar · Amaliy fanlar · Xorijiy tillar · Filologiya fanlari · Boshlang`ich ta'lim. Masofaviy metodik xizmat. Konferensiya · O`quv seminar · Ko `rik tanlov · Attestatsiya va akkreditatsiya · Ta'limda hamkorlik; Multimedia ilovalari.

  rtm.uz

6 Aprel 2017 ... Давлат таълим стандартини жорий этиш, шу жумладан умумтаълим фанлари бўйича таълим мазмуни ва сифатига қўйиладиган минимал талабларни, умумий ўрта таълим муассасалари битирувчиларига қўйиладиган малака талабларини тасдиқлаш педагогик тажриба-синов ишлари ...

  lex.uz

Ishning asosiy ilmiy yangiligi bugungi kunda ta'lim sohasida keng qo`llanishi talab etilayotgan ta'lim texnologiyalari va uni ta'lim jarayoniga tadbiq etish, bu bilan o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish, dunyoqarashini kengaytirish doirasida bo`lishi bilan xarakterlanadi, pedagogik tajriba-sinov ishlari va natijalarning ...

  library.ziyonet.uz

Ta'lim metodlari haqida umumiy ma'lumot. Agar bolalar erkin fikrlashni o' rganmasa, berilgan ta'lim samarasi past bo'lishi muqarrar. I.A. Karimov. Sana: 15- 11-2017, 09:23; Tashriflar 851; Batafsil · Ilg`or pedagogik texnologiyalar kitobi. Siz Respublika Ta'lim Markazi tomonidan 2011-yilda nashr etilgan kitobni yuklab  ...

  11-maktab.uz

Магистр ґз мутахассислиги, илмий ва илмий-педагогик тайёргарли- гига мувофиі касбий фаолиятининг іуйидаги турлари: илмий-педагогик; илмий- ижодий; илмий-тадіиіот ва тажриба;. лойиµа-конструкторлик;. лойиµа- технологик; ишлаб чиіаришда бошіарув, шунингдек бакалавриат таълим йґналиши-.

  www.karsu.uz

Калит сўзлар: метод, абстрактлаштириш, таҳлил, синтез, назарий метод, эмпирик метод, педагогик адабиётлар, праксиологик метод,, индукция, дедукция, таснифлаш, аналогия...

  tt-uz.ru

Педагогик тажриба-синов – бу илмий-педагогик тафаккур методи бўлиб, педагогик омиллар, шарт-шароитлар...

  malaka.uz

Заглавие: Узлуксиз таълим тизимида педагогик тажриба-синов ишларини ташкил этиш механизмлари [Матн] =

  ibs.natlib.uz

Педагогик тажриба-синов-бу илмий-педагогик тафаккур методи бўлиб, педагогик омиллар, шарт-шароитлар, жараёнлар ва услубий ёндашувлар орасидаги...

  amazon.psiref.ru

Касбий-компетентли ёндашув асосида аудиториядан ташқари машғулотлар аниқ жараёнли технология бўйича, тажриба-синов ишлари эса педагогик тизимдаги муаммони ҳал қилишга...

  tdpu.uz

Педагогик кузатиш методи. Уни қўллаш жараёнида таълим муассасаларининг ўқув-тарбия ишлари жараёнини ўрганиш асосида тадқиқ этилаётган муаммо ҳолат аниқланади, тажриба...

  uz.denemetr.com

Тажриба-синов ишлари илмий-педагогик тадқиқотларнинг ажралмас қисми бўлиб, у соҳага оид ҳар қандай изланишлар натижаларининг ҳаққонийлиги...

  dr-sharipov.com

22 февраль куни соат 11:00 дан 16:30 гача “International Hotel Tashkent” меҳмонхонасида, “Педагогик грантлар: эришилган тажриба билан келажак сари қадам” мавзусидаги республика...

  fattohhon.com

Мировые новости: